اصول و روش‌های طراحی شهری و فضاهای مسکونی در ایران

مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، از بدو تأسیس در سال شصت و نه، به تدوین و تولید آثار علمی رشته شهرسازی و معماری پرداخت. دو جلد اقتصاد و مسکن از مجموعه مباحث و روش‌های معماری و شهرسازی نوشته سرکار خانم دکتر مینو رفیعی، و جناب آقای دکتر فیروز توفیق، و جلد دوم اصول و روشهای طراحی شهری و فضاهای مسکونی در ایران، اثر جناب آقای مهندس محمود توسلی (که به مبحث طراحی دسترسی می‌پرداخت) اولین آثاری بودند که در همان سال شصت و نه به طبع رسید. تألیف کتاب در حوزۀ معماری و شهرسازی در دورة قبل از انقلاب به زعم اساتید این رشته‌ها بسیار مهجور بود و مجموعۀ این کتاب‌ها را شاید بتوان اولین حرکات سازمان‌یافته در تدوین کتب این رشته‌ها قلمداد کرد. در این میان کتاب جلد اول اصول و روشهای طراحی شهری و فضاهای مسکونی در ایران، تألیف جناب آقای مهندس محمود توسلی، شاید اولین کتاب تألیفی حوزه طراحی شهری در ایران باشد. این کتاب قبل از تأسیس مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران و تجدید چاپ توسط مرکز، پیشتر در سال شصت و پنج توسط وزارت مسکن و شهرسازی به چاپ رسیده بود. در واقع این کتاب را باید میراث مکتوب مطالعات و تحقیقات حوزة شهرسازی در ایران دانست. در طی سال‌های گذشته با توجه به اهمیت موضوع، کتاب توسط عاملان غیرقانونی منتشر، و چه به شکل فیزیکی و چه به شکل دیجیتال توزیع شده است. مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران با توجه به اعتبار محتوایی کتاب، وجه میراثی کتاب در دانش شهرسازی بومی ایران و تداوم اهمیت مطالب مندرج در کتاب در دوران حاضر، انتشار مجدّد این اثر را موجب مباهات خود می‌داند. پس از تماس صورت‌گرفته با نگارندۀ محترم و پذیرش مهربانانۀ ایشان در خصوص تجدید چاپ اثر توسط مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، مراتب بازپیرایی و آماده‌سازی کتاب جهت چاپ طی شد. خرسندیم که کتاب پیش رو اولین اثر مد نظر برای انتشار، پس از وقفه در روند تولید آثار علمی در مرکز است. بسیار امیدواریم این روند تداوم داشته باشد و پس از، یا همزمان با تجدید چاپ کتاب‌های معتبر دیگری که در سوابق مرکز موجود است، انتشار کتاب‌های جدید با همکاری اساتید برجسته و متخصصان جوان کشور نیز تداوم یابد.