ریخت‌شناسی شهری، مقدمه‌ای بر مطالعه شکل کالبدی شهرها

کتاب «ریخت‌شناسی شهری» جزء مجموعۀ فعالیت‌های جدید مرکز در حوزۀ نشر تخصصی است. کتاب نوشتۀ ویتور الیویرا، ریاست کنگرۀ دائمی بین‌المللی ریخت‌شناسی شهری (ایزاف) است که در قالب کتابی مقدماتی برای آشنایی با این شاخۀ دانش نگاشته شده است. ترجمۀ کتاب توسط دکتر مازیار عبایی، با همکاری حامد کرمی و ساحل مینایی انجام شده است، که مترجم اول در طی ده سال اخیر بر روی حوزۀ ریخت‌شناسی متمرکز، و مداوماً با ایزاف در ارتباط بوده است. کتاب با اجازۀ رسمی مؤلف، مقدمۀ اختصاصی مؤلف برای ترجمۀ فارسی، و اعطای حق نشر کتاب از جانب انتشارات اشپرینگر (ناشر اصلی کتاب) به این ترجمه، و با همکاری انتشارات اول و آخر به چاپ رسیده است. علی‌رغم اینکه ترجمه‌های دیگری از این کتاب در دسترس بوده، شورای پژوهشی مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران این ترجمه را به واسطۀ آگاهی مترجم اول از موضوع، ارتباط مداوم وی با مؤلف، و تسلّط توأمان او به زبان انگلیسی و ادبیات فارسی برای چاپ مناسب تشخیص داده است. این .کتاب ظرف روزهای آینده توزیع خواهد شد و در اختیار علاقه‌مندان حوزۀ .ریخت‌شناسی به طور خاص، و معماری و شهرسازی به طور عام قرار خواهد گرفت.