(فضاهای عمومی و آینده‌ی مکان‌ها (راهنمایی برای اصول، راهکارها، ضوابط و تکنیک‌های طراحی مکان