مجموعه کتاب‌های طرح‌های کالبدی منطقه‌ای

روش‌شناسی شبکه سکونتگاه‌ها (ناصر عظیمی)

منابع و مصارف آب (مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران)