“مجموعه کتاب‌های “مجموعه شهری تهران

 (علی اکبر لبافی) مطالعات حمل و نقل و ترافیک 

گزیده مطالعات جمعیتی (حبیب‌الله زنجانی)

گزیده مطالعات طرح راهبردی توسعه کالبدی (مجید غمامی)