کاربرد تکنولوژی جدید در طرح‌ریزی شهری و منطقه‌ای و اداره منابع طبیعی