(12 جلد) آیین‌نامه‌های طراحی راه‌های شهری

آیین‌نامه طراحی راه‌های شهری

آیین نامه طراحی راه های شهری ایران در سال ۱۳۷۳ با تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در ۱۲ بخش که هر کدام به بررسی ابعادی از طراحی راههای شهری می پرداخت، توسط وزارت مسکن و شهرسازی سابق انتشار یافت. 

۱- مبانی
۲- پلان و نیمرخ‌های طولی
۳- اجزای نیمرخ‌های عرضی
۴- تندراه‌ها و تبادل‌های شهری
۵- خیابان‌های شهری
۶- آرام سازی ترافیک
۷- تقاطع‌ها
۸- حمل و نقل همگانی
۹- حمل و نقل و کاربری زمین
۱۰- مسیرهای پیاده
۱۱- مسیرهای دوچرخه
۱۲- تجهیزات ایمنی