BOOKS

اصول و روش‌های طراحی شهری و فضاهای مسکونی در ایران
1400
محمود توسلی
ریخت‌شناسی شهری، مقدمه‌ای بر مطالعه شکل کالبدی شهرها
1400
Vitor Oliveira
ترجمه: مازیار عبایی
(فضاهای عمومی و آینده‌ی مکان‌ها (راهنمایی برای اصول، راهکارها، ضوابط و تکنیک‌های طراحی مکان
1396
مجید روستا، مهشید صحی‌زاده، نگین امیری
آب و شهر
1374
ترجمه: بهرام معلمی
گونار لیند
طراحی شهرها
1386
ادموند بیکن
ترجمه: فرزانه طاهری
از زمان و معماری
1386
م‍ن‍وچ‍ه‍ر م‍زی‍ن‍ی‌
سنجش توسعه صنعتی مناطق کشور
1371
اسفندیار خراط زبردست، پروین معزالدین
طراحی فضای شهری : فضاهای شهری و جایگاه آنها در زندگی و سیمای شهر
1386
محمود توسلی، ناصر بنیادی
آمایش سرزمین: تجربه جهانی و انطباق آن با وضع ایران
1384
فیروز توفیق
1 2 3 4