SERVICE

SERVICES

مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران در حوزه های تخصصی معماری و شهرسازی مجموعه متنوعی از خدمات و فعالیت ها را عرضه میکند. این خدمات به طور عمومی شامل خدمات مشاوره مهندسی، خدمات نظارت پروژهها، خدمات پژوهشی و آموزشی به شرح زیر میشود:

 • معماری داخلی
 • معماری
 • طراحی شهری
 • برنامه ریزی شهری
 • طرحهای بزرگ مقیاس و منطقه ای
 • معماری منظر
 • مدیریت پروژه
 • نظارت
 • نشر در حوزه تخصصی معماری و شهرسازی
 • برگزارکننده نشستها و کارگاههای تخصصی
 • فعالیتهای پژوهشی، طرحهای پژوهشی و مطالعاتی، رویدادها و برنامه های آموزشی