EVENTS POST

Chaharmahal and Bakhtiari Province Spatial Plan

Client: Chaharmahal and Bakhtiari Province Program and Budget Organization

Location: Chaharmahal and Bakhtiari Province

Date: 1395

Status: Finished

The spatial planning of Charmahal and Bakhtiari Province was assigned to The Urban Planning and Architecture Studies and Research center of Iran in Shahrivar 1395 under a contract with the Management and Planning Organization of the province.

This plan was a turning point in explaining the national missions of the province and was able to change the direction of the province’s development based on its internal capacities and the principles of indigenousness and extroversion.

طرح آمایش استان چهارمحال و بختیاری

کارفرما: سازمان برنامه و بودجه استان چهارمحال و بختیاری

مکان: استان چهارمحال و بختیاری

سال: 1395

وضعیت: اتمام

تهيه طرح آمايش استان چهارمحال و بختياری در شهريور 1395 طی قراردادی با سازمان مديريت و برنامه‌ریزی استان به مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازی و معماری ايران واگذار شد. در اجرای اين قراداد سعی شد تا تمام استانداردهای کمی و کيفی راهنمای انجام شرح خدمات ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور رعايت شود. در 16/7/95 مشاور به دستگاه های اجرايی استان معرفی شد و تا آذر 97 بيش از 60 جلسه تخصصی، کارگروه های آمايش و نظارتی در استان برگزار شد: مشاور با مجموع حضور حدود 400 نفر روز کارشناس در استان (غير از حضور نماينده و راه اندازی دفتر محلی) توانست به صورت فشرده در کمتر از 24 ماه طرح را تهيه و در مراجع استان مصوب کند. اين طرح نقطه عطفی در تبيين ماموريت های ملی استان بود و توانست جهت گيری توسعه استان را بر اساس ظرفيت های درونی آن و اصول درون‌زايی و برون‌نگری تغيير دهد. در تهيه طرح از تخصص 25 نفر از همکاران مرکز استفاده شده است و تجربه گران‌بهايی براي آينده به يادگار مانده است

previous arrowprevious arrow
7-2-1
آمایش چهارمحال
next arrownext arrow